Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp

Đơn vị tính: Doanh nghiệp
TT Loại hình doanh nghiệp Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011
Tổng số 112,950.00131,318.00155,771.00192,179.00236,584.00279,360.00324,691.00
1 Doanh nghiệp nhà nước 4,086.003,706.003,494.003,307.003,360.003,281.003,265.00
- Trung ương 1,825.001,744.001,719.001,651.001,806.001,779.001,797.00
- Địa phương 2,261.001,962.001,775.001,656.001,554.001,502.001,468.00
2 Doanh nghiệp ngoài nhà nước 105,167.00123,392.00147,316.00183,246.00226,676.00268,831.00312,416.00
- Tập thể 6,334.006,219.006,689.000.000.000.000.00
- Tư nhân 34,646.0037,323.0040,468.0046,530.0047,840.0048,007.0048,913.00
- CT Hợp danh 37.0031.0053.0067.0069.0079.00179.00
- CT TNHH 52,505.0063,658.0077,647.00103,091.00134,407.00163,978.00193,281.00
- CT CP có vốn nhà nước 1,096.001,360.001,597.001,812.001,738.001,710.001,751.00
- CT CP không có vốn nhà nước 10,549.0014,801.0020,862.0031,746.0042,622.0055,057.0068,292.00
- Cá thể 0.000.000.000.000.000.000.00
- Hỗn hợp 0.000.000.000.000.000.000.00
3 Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 3,697.004,220.004,961.005,626.006,548.007,248.009,010.00
- Doanh nghiệp 100% vốn NN 2,852.003,342.004,018.004,612.005,414.005,989.007,516.00
- DN liên doanh với NN 845.00878.00943.001,014.001,134.001,259.001,494.00

Chỉ số

Đơn vị tính: %
TT Loại hình doanh nghiệp Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011
Tổng số -116.26118.62123.37123.11118.08116.23
1 Doanh nghiệp nhà nước -90.7094.2894.65101.6097.6599.51
- Trung ương -95.5698.5796.04109.3998.50101.01
- Địa phương -86.7890.4793.3093.8496.6597.74
2 Doanh nghiệp ngoài nhà nước -117.33119.39124.39123.70118.60116.21
- Tập thể -98.18107.560.00---
- Tư nhân -107.73108.43114.98102.82100.35101.89
- CT Hợp danh -83.78170.97126.42102.99114.49226.58
- CT TNHH -121.24121.98132.77130.38122.00117.87
- CT CP có vốn nhà nước -124.09117.43113.4695.9298.39102.40
- CT CP không có vốn nhà nước -140.31140.95152.17134.26129.18124.04
- Cá thể -------
- Hỗn hợp -------
3 Doanh nghiệp có vốn ĐTNN -114.15117.56113.40116.39110.69124.31
- Doanh nghiệp 100% vốn NN -117.18120.23114.78117.39110.62125.50
- DN liên doanh với NN -103.91107.40107.53111.83111.02118.67