Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Tổng mức bán lẻ Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015
Tổng số 480,293.50596,207.13746,159.381,007,213.631,405,864.601,677,344.702,079,523.502,369,130.602,615,203.602,916,233.903,223,202.60
I Phân theo loại hình kinh tế 480,293.50596,207.13746,159.381,007,213.631,405,864.601,677,344.702,079,523.502,369,130.600.000.000.00
1 Kinh tế Nhà nước 62,175.6075,314.0079,673.0098,351.20184,625.40237,557.10261,319.40268,282.100.000.000.00
2 Kinh tế ngoài Nhà nước 399,870.69498,610.09638,842.38874,824.501,183,632.901,395,622.301,757,323.202,031,962.400.000.000.00
3 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 18,247.2022,283.0027,644.0034,037.9037,606.3044,165.3060,880.9068,886.100.000.000.00
II Phân theo ngành kinh tế 480,293.50596,207.13746,159.381,007,213.501,405,864.601,677,344.702,079,523.502,369,130.602,615,203.602,916,233.903,223,202.60
1 Thương nghiệp 373,879.41463,144.09574,814.38781,957.131,116,476.601,254,200.001,535,600.001,740,359.701,964,666.502,189,448.402,403,723.20
2 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 58,429.3071,314.9090,101.10113,983.20158,847.90212,065.20260,325.90305,651.00315,873.20353,306.50399,841.80
3 Du lịch và dịch vụ 47,984.8061,748.1081,243.90111,273.20130,540.10211,079.50283,597.60323,119.90334,663.90373,479.00419,637.60

Chỉ số

Đơn vị tính: %
TT Tổng mức bán lẻ Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015
Tổng số -124.13125.15134.99139.58119.31123.98113.93110.39111.51110.53
I Phân theo loại hình kinh tế -124.13125.15134.99139.58119.31123.98113.930.00--
1 Kinh tế Nhà nước -121.13105.79123.44187.72128.67110.00102.660.00--
2 Kinh tế ngoài Nhà nước -124.69128.12136.94135.30117.91125.92115.630.00--
3 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài -122.12124.06123.13110.48117.44137.85113.150.00--
II Phân theo ngành kinh tế -124.13125.15134.99139.58119.31123.98113.93110.39111.51110.53
1 Thương nghiệp -123.88124.11136.04142.78112.34122.44113.33112.89111.44109.79
2 Dịch vụ lưu trú và ăn uống -122.05126.34126.51139.36133.50122.76117.41103.34111.85113.17
3 Du lịch và dịch vụ -128.68131.57136.96117.31161.70134.36113.94103.57111.60112.36