Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: %
TT Tổng mức bán lẻ
Tổng số
I Phân theo loại hình kinh tế
1 Kinh tế Nhà nước
2 Kinh tế ngoài Nhà nước
3 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
II Phân theo ngành kinh tế
1 Thương nghiệp
2 Dịch vụ lưu trú và ăn uống
3 Du lịch và dịch vụ
Đơn vị tính: %
TT Tổng mức bán lẻ
Tổng số
I Phân theo loại hình kinh tế
1 Kinh tế Nhà nước
2 Kinh tế ngoài Nhà nước
3 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
II Phân theo ngành kinh tế
1 Thương nghiệp
2 Dịch vụ lưu trú và ăn uống
3 Du lịch và dịch vụ
Đơn vị tính: %
TT Tổng mức bán lẻ
Tổng số
I Phân theo loại hình kinh tế
1 Kinh tế Nhà nước
2 Kinh tế ngoài Nhà nước
3 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
II Phân theo ngành kinh tế
1 Thương nghiệp
2 Dịch vụ lưu trú và ăn uống
3 Du lịch và dịch vụ