Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: %
TT Ngành kinh tế Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
TOÀN NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 112.40
Sản xuất, chế biến thực phẩm 120.60108.70105.50108.10
Sản xuất đồ uống 94.60112.90106.40106.30
Sản xuất sản phẩm thuốc lá 105.50106.2090.40103.70
Dệt 102.70118.90106.10102.10
Sản xuất trang phục 109.00111.30109.00103.80
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 98.60125.20123.70112.80
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 83.70106.80108.10109.60
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 94.80107.20109.00106.70
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 101.30108.10105.10109.10
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 89.10115.00105.00103.60
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 86.70102.50108.00111.80
Sản xuất kim loại 984.00104.60106.40121.10
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 96.00107.10114.70101.60
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 111.70160.40146.00146.20
Sản xuất thiết bị điện 78.20118.40110.80110.10
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc 86.40131.10116.20125.70
Sản xuất phương tiện vận tải khác 130.70103.4091.2097.30
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 95.7097.90104.20108.60
Đơn vị tính: %
TT Ngành kinh tế Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
TOÀN NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO -
Sản xuất, chế biến thực phẩm -90.1397.06102.46
Sản xuất đồ uống -119.3494.2499.91
Sản xuất sản phẩm thuốc lá -100.6685.12114.71
Dệt -115.7789.2396.23
Sản xuất trang phục -102.1197.9395.23
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan -126.9898.8091.19
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy -127.60101.22101.39
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất -113.08101.6897.89
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu -106.7197.22103.81
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic -129.0791.3098.67
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác -118.22105.37103.52
Sản xuất kim loại -10.63101.72113.82
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) -111.56107.1088.58
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học -143.6091.02100.14
Sản xuất thiết bị điện -151.4193.5899.37
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc -151.7488.63108.18
Sản xuất phương tiện vận tải khác -79.1188.20106.69
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế -102.30106.44104.22
Đơn vị tính: %
TT Ngành kinh tế Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
TOÀN NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 100.00
Sản xuất, chế biến thực phẩm ---96.17
Sản xuất đồ uống ---94.57
Sản xuất sản phẩm thuốc lá ---92.26
Dệt ---90.84
Sản xuất trang phục ---92.35
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan ---100.36
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy ---97.51
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất ---94.93
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu ---97.06
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic ---92.17
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác ---99.47
Sản xuất kim loại ---107.74
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) ---90.39
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học ---130.07
Sản xuất thiết bị điện ---97.95
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc ---111.83
Sản xuất phương tiện vận tải khác ---86.57
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ---96.62