Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế (theo giá hiện hành)

Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Thành phần kinh tế Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015
Tổng số 914,000.81974,266.001,143,715.001,485,038.001,809,149.472,157,828.002,779,880.003,245,419.003,584,262.003,937,856.004,192,862.00
1 Kinh tế nhà nước 343,883.31364,250.00410,883.00527,732.00628,074.24633,187.00806,425.00953,789.001,039,725.001,131,319.001,202,850.00
2 Kinh tế ngoài nhà nước 431,547.81444,560.00527,432.00683,654.00867,809.99926,928.001,219,625.001,448,171.001,559,741.001,706,441.001,812,152.00
- Kinh tế tập thể 60,780.9063,622.5071,059.0084,025.00104,936.6286,000.00110,679.00129,821.00144,296.00158,964.00167,913.00
- Kinh tế tư nhân 77,730.7091,710.50116,505.00155,905.00189,226.37148,919.00204,001.00258,598.00278,699.00306,857.00330,590.00
- Kinh tế cá thể 293,036.19289,227.00339,868.00443,724.00573,647.00692,009.00904,945.001,059,752.001,136,746.001,240,620.001,313,649.00
3 Kinh tế có vốn ĐTNN 138,569.70165,456.00205,400.00273,652.00313,265.24326,967.00435,392.00520,410.00622,421.00704,341.00757,550.00
4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ----0.00270,746.00318,438.00323,049.00362,375.00395,755.00420,310.00

Chỉ số

Đơn vị tính: %
TT Thành phần kinh tế Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015
Tổng số -106.59117.39129.84121.83119.27128.83116.75110.44109.87106.48
1 Kinh tế nhà nước -105.92112.80128.44119.01100.81127.36118.27109.01108.81106.32
2 Kinh tế ngoài nhà nước -103.02118.64129.62126.94106.81131.58118.74107.70109.41106.19
- Kinh tế tập thể -104.68111.69118.25124.8981.95128.70117.30111.15110.17105.63
- Kinh tế tư nhân -117.98127.04133.82121.3778.70136.99126.76107.77110.10107.73
- Kinh tế cá thể -98.70117.51130.56129.28120.63130.77117.11107.27109.14105.89
3 Kinh tế có vốn ĐTNN -119.40124.14133.23114.48104.37133.16119.53119.60113.16107.55
4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 107.55107.55107.55107.55--117.62101.45112.17109.21106.20