Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Thành phần kinh tế
Tổng số
1 Kinh tế nhà nước
Trung ương
Địa phương
2 Kinh tế ngoài nhà nước
Kinh tế tập thể
Kinh tế tư nhân
Kinh tế cá thể
3 Kinh tế có vốn ĐTNN
Đơn vị tính: %
TT Thành phần kinh tế
Tổng số
1 Kinh tế nhà nước
Trung ương
Địa phương
2 Kinh tế ngoài nhà nước
Kinh tế tập thể
Kinh tế tư nhân
Kinh tế cá thể
3 Kinh tế có vốn ĐTNN
Đơn vị tính: %
TT Thành phần kinh tế
Tổng số
1 Kinh tế nhà nước
Trung ương
Địa phương
2 Kinh tế ngoài nhà nước
Kinh tế tập thể
Kinh tế tư nhân
Kinh tế cá thể
3 Kinh tế có vốn ĐTNN