Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Đơn vị
TỔNG CỘNG
1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2 Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
3 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4 Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
5 Tập đoàn Dệt may Việt Nam
6 Tổng công ty Máy Động lực và máy Nông nghiệp
7 Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp
8 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
9 Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
10 Tổng công ty Giấy Việt Nam
11 Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội
12 Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
13 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
14 Tổng công ty Thép Việt Nam
15 Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam
16 TCT CP Điện tử và Tin học VN
Đơn vị tính: %
TT Đơn vị
TỔNG CỘNG
1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2 Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
3 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4 Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
5 Tập đoàn Dệt may Việt Nam
6 Tổng công ty Máy Động lực và máy Nông nghiệp
7 Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp
8 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
9 Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
10 Tổng công ty Giấy Việt Nam
11 Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội
12 Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
13 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
14 Tổng công ty Thép Việt Nam
15 Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam
16 TCT CP Điện tử và Tin học VN
Đơn vị tính: %
TT Đơn vị
TỔNG CỘNG
1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2 Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
3 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4 Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
5 Tập đoàn Dệt may Việt Nam
6 Tổng công ty Máy Động lực và máy Nông nghiệp
7 Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp
8 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
9 Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
10 Tổng công ty Giấy Việt Nam
11 Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội
12 Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
13 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
14 Tổng công ty Thép Việt Nam
15 Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam
16 TCT CP Điện tử và Tin học VN