Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đơn vị tính: USD
TT Nhóm⁄Mặt hàng chủ yếu NK
TỔNG TRỊ GIÁ NK
1 Lúa mì
2 Ngô
3 Dầu mỡ động thực vật
4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ
6 Hóa chất
7 Sản phẩm hóa chất
8 Chất dẻo nguyên liệu
9 Sản phẩm từ chất dẻo
10 Cao su
11 Gỗ và sản phẩm gỗ
12 Giấy các loại
13 Sản phẩm từ giấy
14 Bông các loại
15 Xơ, sợi dệt các loại
16 Vải các loại
17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
18 Sắt thép các loại
Phôi thép
19 Sản phẩm từ sắt thép
20 Kim loại thường khác:
Đồng
21 Sản phẩm từ kim loại thường khác
22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
23 Hàng điện gia dụng và linh kiện
24 Điện thoại các loại và linh kiện
25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
26 Dây điện và dây cáp điện
27 Linh kiện, phụ tùng ô tô
29 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
30 Hàng hóa khác

Chỉ số

Đơn vị tính: %
TT Nhóm⁄Mặt hàng chủ yếu NK
TỔNG TRỊ GIÁ NK
1 Lúa mì
2 Ngô
3 Dầu mỡ động thực vật
4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ
6 Hóa chất
7 Sản phẩm hóa chất
8 Chất dẻo nguyên liệu
9 Sản phẩm từ chất dẻo
10 Cao su
11 Gỗ và sản phẩm gỗ
12 Giấy các loại
13 Sản phẩm từ giấy
14 Bông các loại
15 Xơ, sợi dệt các loại
16 Vải các loại
17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
18 Sắt thép các loại
Phôi thép
19 Sản phẩm từ sắt thép
20 Kim loại thường khác:
Đồng
21 Sản phẩm từ kim loại thường khác
22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
23 Hàng điện gia dụng và linh kiện
24 Điện thoại các loại và linh kiện
25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
26 Dây điện và dây cáp điện
27 Linh kiện, phụ tùng ô tô
29 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
30 Hàng hóa khác