Quản lý bài viết

Chi tiết

2015-07-16 00:00

Thông báo về Chương trình Học bổng của Viện Công nghệ châu Á (AIT)

Tạo bởi: admin Ngày tạo: 7/16/2015 12:25:04 AM
Vụ Tổ chức cán bộ thông báo về chương trình học bổng toàn phần thạc sỹ tại Bangkok, Thái Lan theo file đính kèm Đề nghị các công chức có nhu cầu tham dự học bổng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm công văn cử đi dự tuyển của đơn vị, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước 15 tháng 6 năm 2015 (cho kỳ học tháng 8 năm 2015) và 15 tháng 11 năm 2015 (cho kì học tháng 1 năm 2016) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ