Quản lý bài viết

Chi tiết

2015-07-16 00:00

Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Tạo bởi: admin Ngày tạo: 7/16/2015 12:18:20 AM
Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 14⁄2014⁄TT-BNV quy định chức danh mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Trân trọng thông báo tới các cán bộ, công chức thuộc Bộ.
Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 14/2014/TT-BNV quy định chức danh mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
Trân trọng thông báo tới các cán bộ, công chức thuộc Bộ.