Quản lý số liệu

Danh sách biểu

Thứ tự Tên biểu
1 Tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế (theo giá so sánh)
2 Tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế (theo giá so sánh)
2 Tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế (theo giá hiện hành)
3 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (theo giá so sánh).
3 Tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế (theo giá hiện hành)
3 Tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế (theo giá hiện hành)
4 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp (theo giá so sánh)
5 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (theo giá hiện hành)
6 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp (theo giá hiện hành)
7 Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo giá thực tế)
8 Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo giá so sánh)
9 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu
10 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
10 Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa theo ngành kinh tế
11 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12 Xuất khẩu hàng hóa theo mặt hàng1
12 Xuất khẩu hàng hóa theo mặt hàng
13 Xuất khẩu hàng hóa theo thị trường
14 Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa theo mặt hàng
14 Nhập khẩu hàng hóa theo mặt hàng
15 Nhập khẩu hàng hóa theo thị trường
16 Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
17 Lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
18 Vốn đầu tư
19 Giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
20 Chỉ số sản xuất công nghiệp
21 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phân theo ngành công nghiệp
22 Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành công nghiệp
23 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
24 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
27 Xuất khẩu theo tỉnh, thành phố